Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Zasadnutia OZ 2018

Informácie o zasadnutiach OZ


Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) obce Špačince je zložené z 9 poslancov zvolených občanmi vo voľbách do orgánov samosprávy.

 

Zasadnutia OZ sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla v súlade s časovým plánom zasadnutí OZ.

Okrem toho môže starosta obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie závažných úloh, ktoré nestrpia odklad do termínu riadneho zasadnutia OZ, ďalej ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov OZ a pri slávnostných príležitostiach.

 

Pozvánka, ktorej súčasťou je aj návrh programu zasadnutia OZ, sa zverejňuje na úradných tabuliach, na web stránke obce, resp. v prostriedkoch masovej komunikácie aspoň 3 dni pred dňom zasadnutia OZ. V prípade mimoriadneho zasadnutia MZ sa zverejňuje aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

Zasadnutia OZ sú zásadne verejné. Vtedy filmovanie, fotenie, nahrávanie atď. nie je možné zakázať napr. hlasovaním poslancov (výsledok Ústavného súdu SR a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám).
OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania OZ :
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec.
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

OZ na svojom rokovaní prijíma uznesenia a vydáva Všeobecne záväzné nariadenia pre svoje územie.

Schválené uznesenia OZ sú zverejnené na úradnej tabuli, na web stránke obce, v prípade potreby sú určité uznesenia zverejnené aj v tlači, rozhlase a pod. Uznesenia OZ sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na Obecnom úrade.
Všeobecne záväzné nariadenia obce sa po ich schválení vyvesia na úradnej tabuli  obce a nadobúdajú účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa vyvesenia, ak neobsahujú neskorší termín účinnosti. Okrem toho úrad zabezpečí ich zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým (na web stránke , v tlači, rozhlase a pod.)

 

 


 

Predbežný plán a program zasadnutí OZ obce Špačince na rok 2018

 

21.02.2018             1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

    2. Voľba návrhovej komisie

                               3. Kontrola uznesenia

                               4. Plán aktivít na rok 2018

                               5. Rôzne

                               6. Uznesenie

 

18.04.2018             1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

    2. Voľba návrhovej komisie

                               3. Kontrola uznesenia

                               4. Plnenie rozpočtu za rok 2017

                               5. Správa hlavného kontrolóra, plán práce na 2. polrok 2018

                               6. Rôzne

                               7. Uznesenie

 

20.06.2018             1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

                               2. Voľba návrhovej komisie

                               3. Kontrola uznesenia

                               4. Záverečný účet obce za rok 2017

   5. Rôzne

                               6. Uznesenie

 

19.09.2018             1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

                               2. Voľba návrhovej komisie

                               3. Kontrola uznesenia

                               4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2018

                               8. Rôzne

                               9. Uznesenie

 

17.10.2018             1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice

                               2. Voľba návrhovej komisie

                               3. Kontrola uznesenia

                               6. Príprava rozpočtu na rok 2019

                               7. Príprava VZN platných od 01.01.2019

                               8. Rôzne

                               9. Uznesenie

                                                    

 

Všetky zasadnutia sa konajú v zasadačke OcÚ so začiatkom o 17:00 hod.


 

 
  • Štvrtok120graphic-icon
  • Piatok8-4graphic-icon
  • Sobota7-4graphic-icon

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Registrácia SMS info

webygroup
ÚvodÚvodná stránka