Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Obsah: Miestne dane a poplatok za odpad

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013


Všeobecne záväzné nariadenie č. 76/2012,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠpačinceObecné zastupiteľstvo v Špačinciach na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Špačince toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 76 / 2012 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Špačince.


I. č a s ť
Úvodné ustanovenia

 

Článok 1


(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Špačince.

(2) Obec Špačince na svojom území ukladá tieto miestne dane:

     a/ daň z nehnuteľností,
     b/ daň za psa,
     c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
     d/ daň za ubytovanie,
     e/ daň za predajné automaty,
     f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
     g/ daň za jadrové zariadenie.


(3) Obec Špačince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

 

II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností

 

Článok 2


Daň z nehnuteľností zahŕňa
     a/ daň z pozemkov,
     b/ daň zo stavieb,
     c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

Článok 3
Daň z pozemkov


(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Špačince v členení podľa § 6 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonávať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
     a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP: 0,37 % zo základu dane,
     b/ záhrady: 0,87 % zo základu dane,
     c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0,87 % zo základu dane,
     d/ stavebné pozemky: 1,00 % zo základu dane.

 

Článok 4
Daň zo stavieb


(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Špačince, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, okrem prečnievajúcej časti strešnej konštrukcie stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

     a/ stavby na bývanie a drobné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby: 0,13 €
     b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
         stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
         vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,25 €
     c/ záhradkárske chaty a domčeky: 0,35 €
     d/ samostatne stojace garáže, alebo stavby používané na tieto účely: 0,31 €
     e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
         využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 1,00 €
     f/ stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
         súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 1,25 €
     g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 0,43 €


(5) K sadzbe dane vypočítanej podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,05 € /m2 za každé ďalšie podlažie.


Článok 5
Daň z bytov


(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Špačince, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,25 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.


Článok 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností


(1) Oslobodenie od dane:
     a) od dane sú oslobodené stavby:
         - fara a stavby vo vlastníctve cirkví,
     b) od dane sú oslobodené pozemky:
         - vo vlastníctve cirkví, nachádzajúce sa v zastavanom území obce a to záhrady,
         zastavané plochy a nádvoria

(2) Daňové úľavy:
     a) Sadzba dane z pozemkov sa môže znížiť najviac o 50% u pozemkov:
         - vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
         - pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania, starší ako 70 rokov,
         ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
     b) Sadzba dane zo stavieb a bytov a nebytových priestorov sa môže znížiť najviac o 50%
         u stavieb a bytov a nebytových priestorov:
         - vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
         - zdravotníckym zariadeniam, okrem bytov
         - stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako
          70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana
          s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich
          trvalé bývanie
         - garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov
         starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
         preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj úplne bezvládnych občanov, ktoré
         slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

(3) Daňové úľavy sa môžu poskytnúť iba občanom s trvalým pobytom v obci Špačince a sú povinný predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane s dokladmi, preukazujúcimi výšku príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti. Daňovníkom, ktorým bude priznaná úľava na dani z nehnuteľnosti v prípade spoluvlastníctva sa znižuje daň o výšku prislúchajúcu na ich spoluvlastnícky podiel. Daňová úľava môže byť poskytnutá daňovníkovi iba na základe podania žiadosti a to každoročne do 31.01. príslušného roka.

(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, stal sa správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(5) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

(6) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.

(7) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(8) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím v bežnom zdaňovacom období. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(9) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon neustanovuje inak.

(10) Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe nepresahuje 166 € a fyzickej osobe nepresahuje 16 € je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(11) Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe je vyššia ako 166 € a daň vyrubená fyzickej osobe je vyššia ako 16 € možno ju zaplatiť aj naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v 4 splátkach.

(12) Spôsoby vyberania dane:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce,
     c/ poštovou poukážkou na účet obce.

 

Článok 7
Daň za psa


(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba dane za jedného psa chovaného v rodinnom dome za jeden kalendárny rok je 6 €.

(5) Sadzba dane za jedného psa chovaného v byte v bytovom dome na jeden kalendárny rok je 12 €.

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

(8) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
     a/ oznámením o vzniku daňovej povinnosti,
     b/ daňovník je povinný vyzdvihnúť si za úhradu registračnú známku pre každého psa
         a zabezpečiť, aby psy známku nosili. Stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť do 15 dní
         odo dňa jej straty na Obecný úrad v Špačinciach.

(9) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
     a/ oznámením o utratení, prirodzenom uhynutí alebo o strate psa.

(10) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím.

(11) Spôsoby vyberania dane:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce,
     c/ poštovou poukážkou na účet obce.


Článok 8
Daň za užívanie verejného priestranstva


(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Špačince, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
     a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
         od krajnice po krajnicu,
     b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
     c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
     d/ priestory parku.

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
     a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
     b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
         lunaparku a iných atrakcií,
     c/ umiestnenie skládky,
     d/ realizácia inžinierskych sietí

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,40 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Špačinciach - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Špačinciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(8) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok je daň splatná v lehotách, ktoré určí obec. Spôsob vyberania dane je:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

(9) Oslobodenie od dane obec poskytne v týchto prípadoch:
     a/ za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného,
         alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely,
     b/ za užívanie verejného priestranstva za plochu rozkopávky sú oslobodené organizácie,
         ktoré realizujú opravy porúch inžinierskych sietí ,
     c/ fyzickým osobám, ktoré realizujú prípojky inžinierskych sietí do svojich rodinných domov,
         a osobám, ktoré realizujú výstavby vlastného rodinného domu do dňa kolaudácie, najviac však
         na dobu 2 roky sa poskytne úľava vo výške 50 % dane určenej v bode 6 tohto VZN,
     d/ fyzickým a právnickým osobám, organizáciám, ktoré realizujú rozsiahlu rekonštrukciu
         inžinierskych sietí v obci, sa môže poskytnúť úľava do výšky 50% dane určenej v bode 6
         tohto VZN,
     e/ Oslobodením od dane nie je dotknutá ohlasovacia povinnosť podľa bodu 7.

 

Článok 9
Daň za ubytovanie


(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Základom dane je počet prenocovaní.

(4) Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu v Špačinciach.
a to v týchto lehotách:
     b/ štvrťročne, a to : do 10. januára, 10. apríla, 10. júla a 10. októbra vždy za predchádzajúci
         štvrťrok, kedy daňová povinnosť vznikla.

(7) Spôsoby vyberania dane:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce.

 

Článok 10
Daň za predajné automaty


(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 60 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť podaním príslušného daňového priznania, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Špačince.

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu v Špačinciach,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Špačince.

(8) Oslobodenie od dane:
     a/ od dane sú oslobodené predajné automaty umiestnené v školských zariadeniach.

 

Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje


(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
     a) elektronické prístroje na počítačové hry,
     b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je 60 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť podaním príslušného daňového priznania, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Špačince.
Daňovník je povinný zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu v Špačinciach,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Špačince

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
     a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.

 

Článok 12
Daň za jadrové zariadenie


(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

(3) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

(4) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Špačince je 22 103 664 m2.

(5) ZaZastavané územie obce Špačince je situované v pásme od zdroja ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach:
     2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia
Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

(6) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle ods.(5) tohto ustanovenia je 0,0013 €/m2.

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

(8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Špačinciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

(9) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok rozhodnutím. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods.(4) a sadzby dane podľa ods. (6) tohto ustanovenia.

(10) Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

III. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady


Článok 13


(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
     a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
         obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
         alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
         na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
         a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
         len "nehnuteľnosť"),
     b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
         na území obce na iný účel ako na podnikanie,
     c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
         obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
     a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
         alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
         určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
    b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
         "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
         poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je
     a/ právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia:
         objem zbernej nádoby             frekvencia zberu              sadzba poplatku v € za:
         v litroch                                 1 x za 2 týždne               0,03 € za 1 liter
         120 l      93,60 € za smetnú nádobu
         240 l      187,20 € za smetnú nádobu
         1100 l    858 € za smetnú nádobu
     b/ fyzické osoby – obyvatelia:
         objem zbernej nádoby             frekvencia zberu              sadzba poplatku v € za:
         nádoba od 120 do 240 l           1 x za 2 týždne               0,066 € na osobu a deň
                                                                                         24,00 € na osobu a rok

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
     a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
         pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
         alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
         identifikačné číslo (IČO),
     b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
         o miestnych daniach,
     c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
         zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
         údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
         o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.

(10) Splatnosť poplatku :
     a/ fyzické osoby – obyvatelia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia v príslušnom roku
     b/ právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti
         rozhodnutia v príslušnom roku

(11) Spôsoby vyberania poplatku:
     a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
     b/ bezhotovostným prevodom na účet obce

(12) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
     a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – dokladom
         preukazujúcim dôvod poskytnutia zľavy je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná
         zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu.

 

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 14
Spoločné ustanovenia


(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Špačince prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Špačince.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Špačince.

 

Článok 15
Ďalšie úľavy


(1) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže starosta obce na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti tieto poplatky znížiť, alebo odpustiť na základe žiadosti poplatníka.


Článok 16
Sankčné a záverečné ustanovenia


(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Špačince sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach a to dňa 14.12.2012.


(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Špačince a to :
VZN č. 72/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Špačince.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013.

V Špačinciach dňa 15.12.2012

                                                                                               Mgr. Július Zemko
                                                                                                  starosta obceNávrh VZN č. 76/2012:                      VZN:
Vyvesený dňa: 27.11.2012                  Vyvesené dňa 15.12.2012
Zvesený dňa : 12.12.2012                   Zvesený dňa: 31.12.2012


dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka