Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Špačince č. 59/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 51/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 9.12.2009

Vyhlásené: 10.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Špačince toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 59 / 2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Špačince, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 51/2008, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

§ 12 znie:


§ 12
Daň za jadrové zariadenie


(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.
(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
(3) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
(4) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Špačince je 22 103 664 m2 .
(5) Zastavané územie obce Špačince je situované v pásme od zdroja ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach a od zdroja ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach:
1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia.
Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
(6) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle ods.(5) tohto ustanovenia je 0.0039 €/m2
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
(8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Špačinciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
(9) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods.(4) a sadzby dane podľa ods. (6) tohto ustanovenia.
(10) Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 


Záverečné ustanovenia
 

Ostatné ustanovenia VZN č. 51/2008, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neupravené v tomto dodatku č.1/2009 zostávajú v pôvodnom znení VZN č.51/2008.

 


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010


Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince dňa 09.12.2009

 


Návrh VZN:
vyvesený dňa: 23.11.2009
zvesený dňa: 08.12.2009

 


VZN č. 59/2009:
Vyvesené dňa: 10.12.2009
Zvesené dňa: 30.12.2009

 


                                      Ľubomír Matlák, starosta obce

 

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka