Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Miesto,lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia obecného úradu Špačince vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

1.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto

opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) obecného úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na  obecný úrad, ktorý rozhodnutie  v prvom stupni vydal alebo mal vydať.

odvolacím orgánom na vybavenie odvolania proti rozhodnutiu obecného úradu ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja, v územnom obvode ktorého má sídlo obecný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal

z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

-          kto podáva odvolanie,

-          proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

-          prečo sa odvolanie podáva,

-          návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

 

Spôsob

  • písomne,
  • ústne do zápisnice
  • elektronickou poštou, ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo  ústne do zápisnice,

 

Lehota

v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

2. Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

 

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

 

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 244 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

  • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
  • návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom, alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná,

návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:

-          ktorému súdu je návrh určený

-          kto návrh podáva

-          označenie rozhodnutia okresného úradu, ktoré napadá

-          vyjadrenie v akom rozsahu toto rozhodnutie napadá

-          uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia okresného úradu

-          konečný návrh rozhodnutia.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak  okresný úrad nerozhodol.

 

 

3. Mimoriadne opravné prostriedky:

 

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

  • obnova konania,
  • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
  • protest prokurátora.

 

Obnova konania:

účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených

miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni

lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia

spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania:

Správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

 

Protest prokurátora:

  • podáva prokurátor.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka