Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor Špačince

Dobrovoľný hasičský zbor Špačince

10.jpg

 

Základné informácie:
Kontaktná osoba:   Ing. Ľuboš Nádaský, veliteľ
Korenšpondenčná adresa:   Poštová ulica 31/23, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   0907 267 254

9.jpg

7.jpg

HASIČSKÉ DESATORO
1. Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk,
ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou
dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom
a dobrej veci si na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou,
zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných,
ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť
zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší,
nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje
povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom
konaní počestná a vľúdna.
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje
lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné
vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň
sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským
spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka,
pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním
nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii,
ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie,
tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským
dobrovoľníkom.

MODLITBA HASIČA
Nech kedykoľvek požiar planie, ja splním svoju
povinnosť.
Životy spasiť Pane, dajže mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám život pritom
stratím,
požehnaj Pane mojej rodine s láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania iným som dal.
Amen.

4.jpg5.jpg

História


Dobrovoľný hasičský zbor patrí medzi najstaršie organizácie v Špačinciach. V roku 2017 uplynulo už 93 rokov od chvíle, keď sa zopár obetavých ľudí zo Špačiniec rozhodlo bojovať proti častým požiarom, ktoré ničili rodinné domy, ohrozovali životy a skromné majetky
ich spoluobčanov. Dali tak podnet na založenie Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Špačinciach.Dňa 9. novembra 1924 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie dobrovoľných hasičov, na ktorombolo oficiálne odsúhlasené založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Špačinciach. V tom čase mal hasičský zbor asi 32 riadnych členov. Na valnom zhromaždení bol ako prvý veliteľ DHZ riadne zvolený vtedajší správca školy Leonard Čerešňák a funkciu veliteľa zastával až do 5. februára 1929. Náhradným veliteľom sa stal Ľudovít Mužík. Funkciu „gazdu“ zastával Martin Strečanský,ktorý bol od roku 1929 zvolený za veliteľa. Hlavným strojníkom hasičského zboru bol Štefan Sersen, od roku 1926 súčasne zastávajúci aj funkciu zdravotníka.Podľa zachovaných písomných záznamov k zakladajúcim
členom patrili Ján Cmero, František Chudý, František Červený, Ľudovít Ilavský, Štefan Ivanovič, Rudolf Konečný, Leonard Mužík, Augustín Nádaský, Karol Nádaský,František Strečanský st. a Leopold Strečanský.Ďalšími členmi sa od roku 1930 postupne stali Štefan
Cmero, Justín Cmero, Pavol Čapkovič, Štefan Daniš,Štefan Holekši, Václav Mackovič, Anton Nádaský, FrantišekNádaský, Ján Polakovič, Ján Turaz a Ignác Zárecký.Po roku 1944 vstúpili do hasičského zboru Jozef Páleník,Ľudovít Poláček, Karol Straka a Vojtech Strečanský.K známym veliteľom, ktorí neskôr v DHZ pôsobili,patrili Ignác Zárecký, Jozef Páleník a Timotej Nádaský,ktorý túto funkciu vykonával najdlhšie. Veliteľom bolod roku 1958 až do roku 1988, keď sa funkcie vzdal a zaujal miesto čestného člena vo výbore vtedajšej základnejorganizácie Zväzu požiarnej ochrany v obci.Po jeho odchode bol v novembri 1988 na výročnom valnom zhromaždení zvolený za nového veliteľa DHZ Ľuboš Nádaský a za predsedu organizácie Rudolf Nádaský.Obaja pôsobia v týchto funkciách dodnes.Prvou dostupnou hasičskou technikou, ktorú vlastnil hasičský zbor, bola ručná striekačka na štvorkolesovom podvozku ťahanom koňmi. Tú v roku 1934 nahradila nová motorová striekačka v hodnote 21 000 Kč.Obe tieto striekačky sú sčasti vidieť na dobovej fotografii
z roku 1934. V tom istom roku bol zakúpený hasičský prápor, ktorý posvätili 28. augusta. Prápor, ako najstaršia insígnia, patrí k pýche špačinských hasičov.Dodnes sa zachoval v pôvodnom stave okrem stúh tzv.„krstných mám práporu“ – Márie Čerešňákovej a Rozálie
Šulkovej. Tieto boli zreštaurované v roku 1994 pri príležitosti 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. Čiastočnou rekonštrukciou vtedy prešla aj historická ručná striekačka.Hlavnou činnosťou členov vtedajšieho hasičského zboru bola likvidácia požiarov, ktoré v tom období veľmi často ohrozovali našu obec. Podľa zápisov v obecnej kronike len v rokoch 1925 až 1944 bolo v Špačinciach 46 požiarov a niekoľko povodní, z ktorých možno spomenúť napr.:
– šesť požiarov v roku 1928, pri ktorých zhorelo12 stodôl;
– v roku 1929 zhoreli tri stodoly;

– štyri požiare v roku 1930, pri ktorých zhoreli dve
strechy na rodinných domoch a dve stodoly;
– veľká povodeň v roku 1932, keď sa vylial potok zo svojho koryta a hasiči zachraňovali dom Matúša Vavru,ktorému hrozilo zatopenie;
– deväť požiarov v roku 1936, keď prišlo v obci
k najväčším požiarom a zhorelo pri nich až sedem rodinných domov a dve stodoly;
– šesť požiarov v roku 1937, keď zhorelo päť rodinných domov, štyri stodoly a dva stohy.
Dobrovoľní hasiči boli počas týchto udalostí vždy ochotní zanechať svoju prácu, prerušiť odpočinok a ísť obetavo na pomoc tým, ktorí to najviac potrebovali.Túto prácu robili vždy bez nároku na odmenu, za čo si ich občania vážili a rešpektovali ich.Celková činnosť DHZ v Špačinciach bola veľmi pestrá. Okrem odborného výcviku a hasenia požiarov sa hasiči venovali aj kultúrno-spoločenskej činnosti.Usporadúvali tanečné zábavy, hasičské bály a nacvičovali divadelné predstavenia. V roku 1932 nacvičili divadelnú hru Bludár, ktorú pre veľký záujem odohrali štyrikrát a navštívili s ňou aj obce Dolné Dubové a Dechtice.O rok neskôr nacvičili a odohrali aj predstavenie Sirota. Finančné výťažky z týchto podujatí sa použili nanákup nových košieľ, opaskov, hadíc a iného technického materiálu.Aj keď deväťdesiat rokov v histórii národa nie je až taký dlhý čas, v živote organizácie je to však obdobie s celým radom spoločenských a hospodárskych premien.Postupným rozvojom priemyslu a hospodárstva stúpali nároky aj na vybavenie, výstroj a uskladnenie hasičskej techniky pre DHZ. Z toho dôvodu začali členovia hasičského zboru svojpomocne budovať hasičskú zbrojnicu, ktorá bola dokončená v roku 1952.V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bolo zakúpené valníkové vozidlo Tatra 805, prívesná motorová striekačka DS 16 a prenosná motorová striekačka PPS12.Staršia technika bola postupne nahradená novou a dnes
hasičský zbor vlastní tri prenosné striekačky PPS12, zásahové cisternové vozidlo Š706 RTHP CAS 25 (zakúpené v roku 1991) a vozidlo Avia30 DVS (od roku 2000)na prepravu hasičského družstva a výstroje. Z pôvodnej staršej techniky sa dodnes zachovali dve motorové striekačky PS 8, DS 16 a historická ručná štvorkolesová striekačka, ktorá je vďaka veľkej starostlivosti členov hasičského zboru aj po deväťdesiatich rokoch stále funkčná a pripomína veľkú časť histórie DHZ v Špačinciach. Ručná striekačka býva už tradičné súčasťou všetkých spoločenských a kultúrnych akcií usporadúvaných DHZ.Dňa 4. 7. 2004 obec Špačince a obecné zastupiteľstvo udelili kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru
pri príležitosti 80. výročia jeho založenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Špačince“ v oblasti požiarnej ochrany.

6.jpg


Súčasnosť


V súčasnosti (k 31. 12. 2016) má DHZ 72 členov,z toho 48 mužov a 24 žien. K najstarším a čestným členom patria Rudolf Čapkovič, Štefan Gajarský st., Jozef Matejka a Vladimír Valentovič. Výbor DHZ pracuje v zložení: predseda Rudolf Nádaský, veliteľ Ľuboš Nádaský,
tajomníčka Andrea Matovičová, strojník Marek Nádaský, referent pre prevenciu Jaroslav Walner, referentka mládeže Zdenka Nádaská, pokladník Matúš Nádaský,revízorka Zdenka Walnerová, členovia výboru Marek Habala, Michal Nádaský a Jaroslav Klačo.Väčšina členov zboru je stále aktívna a pravidelne sa zúčastňuje odborných školení, výcviku, taktických cvičení a súťaží DHZ organizovaných OV DPO v Trnave,pohárových súťaží, kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, ale aj mimo nej.V DHZ pôsobí vyškolená zásahová jednotka s odbornou spôsobilosťou a znalosťami potrebnými na zvládnutie
rôznych mimoriadnych situácií (povodne, veterné smršte) a na hasenie požiarov. Svoju akcieschopnosť si členovia tejto jednotky už niekoľkokrát vyskúšali naostro pri hasení požiarov v obci a jej extraviláne, ale aj pri odčerpávaní vody pri záplavách, ktoré doteraz postihli Špačince po lokálnych búrkach a prietržiach mračien.Zásahová jednotka DHZ bola viackrát privolaná aj na výpomoc Hasičskému a záchrannému zboru v Trnave pri hasení požiarov a na pomoc pri likvidácii následkov povodní pri lokálnych dažďoch v okrese Trnava.
V rámci programu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov pre dobrovoľné hasičské zbory obcí v SR a na základe písomnej žiadosti na MV SR a DPO SR o pridelenie novej techniky bolo Dobrovoľnému hasičskému zboru v Špačinciach pridelené nové hasičské
vozidlo IVECO DAILY CAS 15. Vozidlo hasičom osobne odovzdal dňa 9. 5. 2015 minister vnútra SR Róbert Kaliňák za prítomnosti poslancov NR SR, TTSK,starostu obce, poslancov OZ a občanov obce. V rámci druhej etapy uvedeného programu bol Dobrovoľnému
hasičskému zboru pridelený protipovodňový prívesný vozík s technickými prostriedkami, agregátmi a čerpadlami potrebnými na likvidáciu následkov povodní a lokálnych dažďov.Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Budova terajšej hasičskej zbrojnice bola postavená v roku 1952. V tom čase nemala okrem elektriny žiadne inžinierske prípojky (voda, plyn a kanalizácia) a až do roku 2006 prešla budova len základnými udržiavacími
prácami. V roku 1984 bola na budove čiastočne opravená fasáda, a to „metličkovým nanesením omietky“.Odvtedy sa na budove nerobila žiadna väčšia údržba
a na jej vzhľade sa podpísal zub času.Prelomovým v rozsiahlej rekonštrukcii sa stal rok
2006. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť výboru DHZ o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na postupnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a začala sa prvá etapa prác. Začiatkom októbra 2007 členovia DHZ svojpomocne začali s výkopovými prácami na zhotovenie prípojky vody a kanalizácie do hasičskej zbrojnice. V garážach bola z obvodových stien obitá navlhnutá stará omietka a na stenách pomocou injektáže urobená chemická izolácia. V marci 2008 sa zhotovili prípojky na plyn a pitnú vodu. V máji sa pokračovalo s výstavbou sociálnych zariadení a so zhotovením nových omietok a maľovky vo vnútornej časti budovy. Po skončení týchto prác boli následne vymenené všetky staré okná za plastové. Pred garážami bola odkopaná časť zeminy, položená izolácia stien a vybetónovaná plocha. Začiatkom novembra zhotovili kompletný rozvod kúrenia v prízemnej časti budovy. Prvého decembra sa začala rekonštrukcia strešnej krytiny a krovu, ktorá
bola ukončená v priebehu štyroch dní. V marci 2013 sa začali práce na prestavbe dovtedy
nevyužívaného podkrovia na novú zasadačku. Prestavbu opäť svojpomocne realizovali členovia hasičského zboru. Materiál bol zakúpený a financovaný obcou Špačince.Počas týchto prác sa zhotovila strešná izolácia,natiahla nová elektroinštalácia, urobil drevený obklad po celom podkroví, rozvod kúrenia a položila sa dlážka.Prestavba podkrovia bola kompletne ukončená v januári 2014. Koncom mája 2014 sa uskutočnila výmena garážových
brán. Začiatkom júna 2014 sa začalo s obnovou vonkajšej fasády. Počas júla bol v spodnej, pôvodnej zasadačke a vstupnej chodbe osadený sadrokartónový strop a zhotovená
nová maľovka. Po týchto prácach nasledovalo položenie keramickej dlažby do vstupnej chodby a nového betónového poteru do prvej časti garáže. Vymenené boli aj vnútorné staré dvere do garáže a zasadačky. V pôvodnej zasadačke sa zrekonštruovala podlaha, osadila
sa nová kuchynská linka a vešiaková stena.

 

 

dhz_2015.JPG

Hasičský šport


V zbore pôsobia dve súťažné hasičské družstvá mužov, jedno družstvo žien a dve družstvá žiakov – mladých hasičov. Hasičské súťažné družstvá mužov a žien obsadzujú na súťažiach a previerkach pripravenosti DHZ v rámci okresu i kraja pravidelne popredné miesta.
Ženské súťažné družstvo vzniklo v roku 1998. Toto družstvo sa za veľmi krátky čas prepracovalo medzi najlepšie ženské družstvá v okrese Trnava a takisto aj v Trnavskom
kraji. V rokoch 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 a 2011 sa prebojovalo do krajských kôl previerky pripravenosti DHZ, kde sa im v silnej konkurencii podarilo trikrát po sebe obsadiť 2. miesto a štyrikrát 3.miesto, takže ich iba malý krôčik delil od postupu do republikového kola.Za zmienku stojí spomenúť aj činnosť žiackych kolektívov,nad ktorými má DHZ záštitu. Žiaci sa taktiež pravidelne zúčastňujú okresných súťaží usporadúvaných komisiou mládeže pri OV DPO v Trnave. Vzorne reprezentujú Špačince nielen na úrovni okresu a kraja, ale aj na celoslovenských súťažiach Plameň. Od roku 2000 nenašli mladí špačinskí hasiči na okresnom kole hry Plameň premožiteľa a v roku 2017 sa tak stali 16-násobným majstrom
okresu. V roku 2000 postúpili prvýkrát na krajské kolo hry Plameň do Skalice, kde obsadili 3. miesto. Medzi ich najväčšie úspechy patrí zisk 1. miesta na krajskom kole hry Plameň v Horných Salibách v roku 2002. Týmto umiestnením si zabezpečili postup do republikového kola v Gabčíkove, kde obsadili pekné 6. miesto. Rok 2004bol pre žiakov opäť mimoriadne úspešný. Podobne ako v roku 2002 si postupne cez okresné a krajské kolá zabezpečili
účasť na republikovom kole Plameňa vo Zvolene.Výborným výkonom obsadili 3. miesto a tým sa zároveň zapísali veľkými písmenami do histórie DHZ v Špačinciach. Potom nasledovala etapa pravidelných postupov cez krajské kolá do republikových kôl – v roku 2006 v Michalovciach (dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 3. miesto), 2010 v Turčianskych Tepliciach (chlapci – 3. miesto), 2012 v Lipanoch (chlapci – 3. miesto), 2014 v Hurbanove (chlapci – 6. miesto), 2016 v Banskej Štiavnici (chlapci – 4. miesto). V roku 2007 dokonca družstvo žiakov reprezentovalo Slovensko na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v rakúskom Willendorfe, kde obsadilo výborné 1. a 2. miesto.Od roku 1924 až do súčasnosti sa v zbore vystriedalo niekoľko desiatok členov. Úspešní a obetaví ľudia vzájomnými silami vybudovali pevné základy organizácie,ktoré už vyše 90 rokov odolávajú rôznym vplyvom
spoločnosti, aké doba prináša. Veľká vďaka patrí hlavne tým, ktorí s láskou a trpezlivosťou pripravovali a ďalej pripravujú najmladšie generácie svojich nástupcov, pretože len vďaka nim je Dobrovoľný hasičský zbor v Špačinciach pri živote a v plnej sile pripravený na pomoc
obci. Je len na nás, aby sme si zanechané dedičstvo našich otcov a starých otcov – hasičov udržali, ďalej ho rozvíjali a hlavne, aby sme sa držali hesla, ktoré je vyšité takmer na každom hasičskom prápore:
„BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!“


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka