Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 21.3.2018

Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva 21.03.2018

Informácie o zasadnutiach OZ

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) obce Špačince je zložené z 9 poslancov zvolených občanmi vo voľbách do orgánov samosprávy.

 

1. Ľuboš Nádaský Ing. 

2. Milena Dobrovodská PaedDr.

3. Daniel Jasenec

4. Ján Gažo MVDr.

5. Branislav Pastucha Ing. PhD.

6. Kristína Ťažká Mgr.

7. Viera Vančová Ing. PhD.

8. Igor Tejbus

9. Milada Vávrová

 

 

Zasadnutia OZ sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade s časovým plánom zasadnutí OZ.

 

Plán zasadnutí na rok 2019:

 

11.09.2019 streda

11.12.2019 streda

 

Okrem toho môže starosta obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie závažných úloh, ktoré nestrpia odklad do termínu riadneho zasadnutia OZ, ďalej ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov OZ a pri slávnostných príležitostiach.

 

Pozvánka, ktorej súčasťou je aj návrh programu zasadnutia OZ, sa zverejňuje na úradných tabuliach, na web stránke obce, resp. v prostriedkoch masovej komunikácie aspoň 3 dni pred dňom zasadnutia OZ. V prípade mimoriadneho zasadnutia MZ sa zverejňuje aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

Zasadnutia OZ sú zásadne verejné. Vtedy filmovanie, fotenie, nahrávanie atď. nie je možné zakázať napr. hlasovaním poslancov (výsledok Ústavného súdu SR a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám).
OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania OZ :
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec.
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

OZ na svojom rokovaní prijíma uznesenia a vydáva Všeobecne záväzné nariadenia pre svoje územie.

Schválené uznesenia OZ sú zverejnené na úradnej tabuli, na web stránke obce, v prípade potreby sú určité uznesenia zverejnené aj v tlači, rozhlase a pod. Uznesenia OZ sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na Obecnom úrade.
Všeobecne záväzné nariadenia obce sa po ich schválení vyvesia na úradnej tabuli  obce a nadobúdajú účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa vyvesenia, ak neobsahujú neskorší termín účinnosti. Okrem toho úrad zabezpečí ich zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým (na web stránke , v tlači, rozhlase a pod.)

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka