Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ

Informácie o zasadnutiach OZ


Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) obce Špačince je zložené z 9 poslancov zvolených občanmi vo voľbách do orgánov samosprávy.

 

Zasadnutia OZ sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla v súlade s časovým plánom zasadnutí OZ.

Okrem toho môže starosta obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie závažných úloh, ktoré nestrpia odklad do termínu riadneho zasadnutia OZ, ďalej ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov OZ a pri slávnostných príležitostiach.

 

Pozvánka, ktorej súčasťou je aj návrh programu zasadnutia OZ, sa zverejňuje na úradných tabuliach, na web stránke obce, resp. v prostriedkoch masovej komunikácie aspoň 3 dni pred dňom zasadnutia OZ. V prípade mimoriadneho zasadnutia MZ sa zverejňuje aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

Zasadnutia OZ sú zásadne verejné. Vtedy filmovanie, fotenie, nahrávanie atď. nie je možné zakázať napr. hlasovaním poslancov (výsledok Ústavného súdu SR a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám).
OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania OZ :
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec.
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníc
tva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

OZ na svojom rokovaní prijíma uznesenia a vydáva Všeobecne záväzné nariadenia pre svoje územie.

Schválené uznesenia OZ sú zverejnené na úradnej tabuli, na web stránke obce, v prípade potreby sú určité uznesenia zverejnené aj v tlači, rozhlase a pod. Uznesenia OZ sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na Obecnom úrade.
Všeobecne záväzné nariadenia obce sa po ich schválení vyvesia na úradnej tabuli  obce a nadobúdajú účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa vyvesenia, ak neobsahujú neskorší termín účinnosti. Okrem toho úrad zabezpečí ich zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým (na web stránke , v tlači, rozhlase a pod.)

 

 


 

Predbežný plán a program zasadnutí OZ obce Špačince na rok 2017

 

15.02.2017           

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Plán aktivít na rok 2017
5. Rôzne
6. Uznesenie

 

19.04.2017            

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Plnenie rozpočtu za rok 2016
5. Správa hlavného kontrolóra, plán práce na 2. polrok 2017
6. Rôzne
7. Uznesenie

 

14.06.2017            

1.Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Záverečný účet obce za rok 2016
5. Rôzne
6. Uznesenie

 

20.09.2017            

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2017
5. Rôzne
6. Uznesenie

 

18.10.2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Príprava rozpočtu na rok 2018
5. Príprava VZN platných od 01.01.2018
6. Rôzne
7. Uznesenie

 

13.12.2017            

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2018
5. VZN platné od 01.01.2018
6. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
7. Plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2018
8. Rôzne
9. Uznesenie                                                         

 

Všetky zasadnutia sa konajú v zasadačke OcÚ so začiatkom o 17:00 hod.


 

 

dnes je: 21.11.2017

meniny má: Elvíra

Vývoz komunálneho odpadu

29. novembra 2017

Zber separovaného odpadu

14. decembra 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka