Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločenský život

Kultúrno-osvetová práca

Kultúrno-osvetová práca v našej obci začala po prvej svetovej vojne, najmä od roku 1923. Začali sa nacvičovať divadelné predstavenia, poriadali sa kurzy materinského jazyka, kurzy varenia a šitia, prednášky, školenia, spomienkové oslavy významných výročí a udalostí. Tieto podujatia sa organizovali za pomoci učiteľov a vtedajších spolkov, najmä Dobrovoľného hasičského zboru, ktorého členovia často hrávali divadlá. Pri mnohých podujatiach účinkovala aj miestna dychová hudba. Podrobnejšie hovoríme o nich v samostatných kapitolách.

O aktívnej kultúrnej činnosti možno hovoriť v štyridsiatych rokoch. Roku 1943 bol založený Hudobno-divadelný krúžok. Jeho členovia pripravovali rôzne kultúrne podujatia, nacvičovali divadelné predstavenia, kabarety a tanečné zábavy. Všetky tieto akcie sa uskutočňovali v miestnosti hostinca U Kollára. Novinkou bol prvý amatérsky džez, ktorý si založili vtedajší mládenci. Hrávali v obci na zábavách a niekoľkokrát aj v susedných obciach.

Po roku 1945 táto činnosť postupne upadala a obmedzovala sa len na príležitostné divadelné predstavenia. V roku 1954 bývalý ONV začal riadiť kultúrnu činnosť a v tomto roku aj v Špačinciach vznikla Osvetová beseda. Jej dobrovoľným správcom bol učiteľ Milan Čerešňák. Osvetová práca sa začala uskutočňovať podľa plánu. Chýbala však primeraná miestnosť a tak aj prvé premietanie celovečerných filmov roku 1957 začalo v spomínanom hostinci. V paťdesiatych rokoch všetky kultúrne podujatia bývali v miestnosti prerobenej z autobusovej garáže ČSAD v Hornom konci.

OB v spolupráci s JRD a MNV vydávala mesačník Špačinské noviny, osvetár nakrúcal Špačinský filmový žurnál, zhotovoval nástenné noviny a fotonoviny, ktoré odzrkadľovali život našej obce. 24. novembra 1963 bol v Špačinciach dostavaný kultúrny dom a tým sa aj zlepšili podmienky pre kultúrnu činnosť. Správca OB už pracoval na čiastočný úväzok. Pokračovalo sa v premietaní celovečerných a krátkych filmov, OB organizovala besedy, prednášky, tanečné kurzy, vystúpenia profesionálnych estrádnych umelcov z Bratislavy, divadelné predstavenia, verejné oslavy, tanečné zábavy v úzkej spolupráci so spoločenskými organizáciami. V našom kultúrnom dome sa uskutočňovali aj celoslovenské súťaže pracovníkov ŠM v kultúrnej aktivite. Napr. v roku 1975 bolo v kultúrnom dome 159 podujatí s účasťou 32 911 občanov.

V roku 1978 bola ustanovená na funkciu správcu OB už profesionálna osvetárka Štefánia Moravčíková, ktorá založila v obci folklórnu skupinu. Začala organizovať rôzne kvízové súťaže v oblasti športu a telesnej výchovy, kurzy šitia, rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, premietanie filmov, vystúpenia hudobných súborov a piatkové večery mladých. Po havárii kotla ústredného kúrenia v kultúrnom dome kultúrna činnosť v zimných mesiacoch bola obmedzená. V roku 1981 správcom OB sa stal Julián Kadlec. V tomto roku vznikla Hudobná skupina PROFIL, ktorú viedol Peter Vidlička. Potom sa vystriedali ešte dvaja správcovia OB a v roku 1986 túto funkciu zastával úväzkový pracovník František Mrva. Viaceré kultúrne akcie pokračovali napriek rekonštrukčným prácam v kultúrnom dome.

Od 1. januára 1987 vzniklo Miestne kultúrne stredisko a od 1. mája funkciu riaditeľky prevzala Jana Bilková. Kultúrno-osvetová práca sa začala zlepšovať a mladá osvetárka zaviedla nové formy práce. MKS poriadalo prednášky, výstavy, tanečné zábavy, organizovalo vystúpenia profesionálnych umelcov a začali sa opäť premietať celovečerné a krátke filmy. MKS sa stalo aj zriaďovateľom hudobnej skupiny Profil už pod vedením Milana Habalu. V nasledujúcich rokoch práca strediska sa zamerala najmä na mladých ľudí. Poriadalo pre nich zábavné ale aj výchovno-vzdelávacie podujatia: akadémie, kvízy, výstavky, diskusné večery na rôzne témy, vystúpenia folklórnych súborov, profesionálnych umelcov, tanečné zábavy a plesy. V letných mesiacoch sú to rôzne akcie pre žiakov ZŠ ako premietanie videofilmov a autobusové zájazdy za krásami nášho kraja. Novinkou sú koncertné vystúpenia a zájazdy do zahraničia. MKS ročne priemerne uskutočňuje 80 akcií v úzkej spolupráci s niektorými spoločenskými organizáciami.

Od 1. januára 1991 MKS zmenilo názov na Obecné kultúrne stredisko.


 

Miestna ľudová knižnica

Prvá obecná knižnica v Špačinciach bola zriadená 15. novembra 1925 s malým počtom kníh. Umiestnená bola v škole a viedol ju vtedajší správca školy Leonard Čerešňák. V roku 1933 knižnica mala 255 zväzkov v hodnote 5 888 Kč a 137 čitateľov si požičalo za tento rok 465 kníh, čo bolo na tú dobu pomerne dosť. V roku 1945 knižnica v našej obci skoro neexistovala, lebo počas prechodu frontu sa mnoho kníh stratilo. Podarilo sa zachrániť niekoľko kníh. Knižnicu potom začali dopĺňať novými knihami a v roku 1958 mala už 980 zväzkov vo dvoch skriniach, ale ešte vždy na školskej chodbe.

V roku 1961 ustanovili za dobrovoľnú knihovníčku učiteľku Brigitu Čerešňákovú. Situácia v knižnici sa zlepšovala a v roku 1964 ju presťahovali do kultúrneho domu do samostatnej miestnosti. Mala už 1527 zväzkov a 163 čitateľov prečítalo 893 kníh. Zmenil sa aj názov na Miestnu ľudovú knižnicu. Okresná knižnica v Trnave pravidelne dopĺňala knižný fond a naša MĽK dostala nový nábytok a regále. Začiatkom sedemdesiatych rokov vedúca knižnice pracovala na čiastočný pracovný úväzok. Poriadala besedy o knihách so žiakmi, so ženami a o rozprávkach s deťmi MŠ. Zaujímavé boli autorské besedy so spisovateľmi a básnikmi o ich knihách. Ďalej organizovala rozhlasové relácie, premietanie diafilmov a výstavky kníh. Knižnica pre svojich čitateľov odoberala 35 titulov časopisov, ktoré si mohli v knižnici prečítať alebo požičať domov. V roku 1985 MĽK mala už 8398 zväzkov kníh, 462 čitateľov a 16 166 prečítaných kníh. Od 1. júla1987 patrila do pôsobnosti Miestneho kultúrneho strediska.

Knižnica sa zapojila do celoslovenskej súťaže "Budujeme vzornú ľudovú knižnicu" a v roku 1981 tento titul aj získala. Za dobrú prácu vedúca knižnice v roku 1988 dostala vyznamenanie "Zaslúžilý pracovník kultúry". Pracovala tu do 31. augusta 1991 plných tridsať rokov. Vtedy mala MĽK 13 093 knižných jednotiek, 445 čitateľov a 16 105 výpožičiek.

V septembri 1991 na miesto vedúcej knižnice nastúpila Gabriela Jágrová. Knižný fond poklesol, lebo bolo potrebné vyradiť zastaralé politické a opotrebované knihy. Knižnica pokračuje vo svojej práci a poriada viaceré kolektívne podujatia so žiakmi a s deťmi MŠ.

 


 

Ochotnícke divadlo

V osvetovej práci dôležitú úlohu malo ochotnícke divadlo. Divadelná opona sa v našej obci často dvíhala. Prvé ochotnícke divadlá v Špačinciach sa vraj hrávali už pred prvou svetovou vojnou. Z tohto obdobia sa však nezachovali žiadne dokumenty. Až v roku 1924 začali sa pomerne často hrávať divadlá v našej obci, ktoré vtedy režíroval učiteľ Leonard Čerešňák. Patronát nad ochotníckym divadlom prevzal Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v tomto roku založili. Prvou divadelnou hrou bola Maryša a hrali ju v lete v amatérskom javisku na dvore vtedajšieho hostinca Martina Strečanského. Ešte v tom roku na Vianoce hrali divadelnú hru Betlehemský hlásnik. Divadelné hry neskoršie režíroval aj Štefan Sersen a učiteľka Mária Paráková.

Ročne sa hrávalo niekoľko divadelných hier. Z nich podľa pamätníkov sú známe: Rozmarín, Dobiáš Klepeto, Vianoce v horách, Kubo, Škriatok, Kamenný chodníček, Strídža spod hája, Za slobodu národa a ďalšie hry od Ferka Urbánka, Tajovského a iných autorov. Nároky stúpali a preto ochotníci, najmä z radov hasičov, urobili medzi sebou zbierku a dali si zhotoviť javisko v Písku, v Čechách, v hodnote 3000 Kč, ktoré ale v roku 1931 zhorelo. Ani to neodradilo nadšencov ochotníckeho divadla a začali si kulisy požičiavať od konkurenčného miestneho divadelného súboru, ktorý od roku 1927 viedol Štefan Gabalec. Súbor hrával divadlá v Uličke v bývalom Kollárovom majeri.

V roku 1935 hasiči kúpili nové javisko, a prvú hru v ňom hrali "Otčenáš". V roku 1942 vznikol divadelný krúžok, ktorý režírovala Ľudmila Strečanská. Členmi ochotníckeho krúžku boli mládenci a dievčatá, ktorí svoj voľný čas venovali kultúre. Javisko im požičiavali hasiči. V roku 1943 si krúžok zo skromného zisku dal zhotoviť vlastné javisko. Hrávalo sa v hostinci U Kollára až do prechodu frontu, kedy javisko bolo zničené a opona odcudzená.

V rokoch 1951/54 divadelné predstavenia hrávali ochotníci z radov ČSM a režisérkou bola Mária Končeková a Vilma Bobeková. S divadelnými predstaveniami vystupovali aj v okolitých dedinách i v Trnave. Potom režírovanie prevzal Vendelín Vidlička. Od roku 1968 divadlá hrávali členovia ZRPŠ pri ZŠ. Réžiu mala učiteľka Božena Kloknerová, ktorá nacvičovala divadelné hry aj so žiakmi ZŠ.

V rámci kultúrnej aktivity SŠM v nacvičovaní pokračoval opäť V. Vidlička. Posledné divadelné predstavenie v Špačinciach bola divadelná hra Ferka Urbánka Hrob lásky.


 

Dychovka

V roku 1921 osemnásti mladí muži založili v našej obci dychovú hudbu. Kapelníka si udržovali zo svojich prostriedkov a to tak, že každý člen ho týždeň stravoval. Hrávali na oslavách cirkevných a štátnych sviatkov, na muzikách a tak získavali peniaze na udržovanie kapely. Niektorí členovia odchádzali za prácou mimo obce a preto sa stav musel dopĺňať. O činnosti dychovky sa nezachovali žiadne záznamy, lebo sa neviedla nijaká agenda. Táto dychovka účinkovala až do roku 1945.

V paťdesiatych rokoch hudobníci predali svoje nástroje zväzákom, ktorí založili novú kapelu. Vedúcim bol Rudolf Čapkovič a predsedom organizácie Ján Holekší. V roku 1955 sa rozpadla aj táto skupina. Hudobné nástroje a noty osameli a uložili ich v bývalej garáži ČSAD, ktorá vtedy slúžila ako kultúrna miestnosť. V roku 1956 vznikla nová dychovka, ale zo starších a skúsenejších bývalých hudobníkov. Vedúcim sa stal vtedajší predseda MNV Štefan Ivančík, ktorý hrával niekoľko rokov v dychovke. Podľa ešte žijúcich členov dychovka prestala existovať v roku 1972.

Na tomto mieste spomenieme, že v rokoch 1968 - 1978 bola v našej obci moderná hudobná skupina Agroklub a jej kapelníkom bol Cehlárik. Založili ju špačinskí chlapci a hrávali na tanečných zábavách i na svadbách.


 

Folklórna skupina

Začiatkom roka 1979 zásluhou Štefánie Rothovej, správkyne OB, vznikla v Špačinciach 22-členná folklórna skupina. Prvé pásmo, ktoré nacvičila, bola Špačinská svadba a na harmonike hral Martin Horváth. Po ňom skupinu sprevádzal harmonikár Rudolf Mišek a od roku 1983 Jozef Slezák. Po odchode Štefánie Rothovej roku 1982 až do roku 1989 vedenie skupiny prevzal Vendelín Vidlička a po ňom Jozef Slezák.

V niekoľkoročnej existencii dnes už 30-členná folklórna skupina interpretuje svojrázne piesne a tance z nášho kraja a dosiahla zaslúžený úspech. Nacvičila ďalšie celovečerné folklórne pásma: Regrúti, Večery na priedomí a Rok na dedine. Skupina sa pravidelne zúčastňovala na súťaži v kultúrnej aktivite poriadanej vtedajším Slovosivom pri SŠM Špačince, kde získala popredné umiestnenia a ocenenia. Účinkovala a účinkuje na rôznych slávnostných podujatiach podnikov, na posedeniach s dôchodcami, pri lúčeniach s brancami a na oslavách prvej písomnej zmienky okolitých obcí.

Pýchou súboru sú manželia Anna a Rudolf Dorotkovci, ktorí svojimi sólovými piesňami získali nejedno ocenenie. Okrem nich aktívna bola aj 8-členná skupina v zložení manželov Dorotkových, Pokorných, Ireny Kučíkovej, Vendelína Vidličku a Branka Slezáka pod vedením Jozefa Slezáka.

Členky folklórnej skupiny účinkovali pri sobášnych obradoch a uvítaní detí do života, kde vytvárali nenapodobniteľnú atmosféru. Členovia súboru nezabúdajú ani na fašiangové pochôdzky, tzv. "Podšable". Bratia Alojz a Rudolf Demovičovci spestrujú vystúpenia súboru tradičnými heligónkami a vo viacerých súťažiach obsadili popredné miesta. Recitáciou skupinu oživuje Anna Hutová a humorným slovom Vendelín Vidlička. Časť folklórnej skupiny účinkuje aj v kostolnom spevokole pod vedením Jozefa Slezáka.


 

Aktív pre občianske záležitosti

V roku 1958 pri MNV založili Aktív pre občianske záležitosti. Jeho úlohou bolo pripravovať kultúrne programy k občianskym sobášom, k uvítaniu detí do života a k významným životným a pracovným jubileám. Počet členov aktívu sa rozširoval a predsedom bol Jozef Klokner, riaditeľ školy. V roku 1986 bol zbor rozšírený na 23 členov a premenovaný na Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ). V tomto roku začali aj rozlúčky so zosnulými pri pohrebných obradoch. Od roku1987 ZPOZ pôsobil aj pri prijímaní žiakov do 1. triedy ZŠ, pri rozlúčke so žiakmi končiacimi povinnú školskú dochádzku a pri ďalších akciách v obci. Hodnotné scenáre pripravovala učiteľka Zlata Matláková. O všetkých akciách sú vedené pamätné knihy. Od roku 1990 vedúcou zboru sa stala učiteľka Anna Dorotková.


 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Vývoz komunálneho odpadu

31. mája 2017

Zber separovaného odpadu

1. júna 2017

Skúška sirén

9. júna 2017

Špačinský kotlík

10. júna 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka