Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo a vzdelávanie

Materská škola

Materská škola v Špačinciach bola otvorená v roku 1959 a nachádza sa v samostatnej budove v centre obce. V súčasnosti materská škola poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť podľa požiadaviek rodičov. Škôlku navštevujú deti od 2 do 5 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola v spolupráci so Základnou školou organizuje návštevy kultúrnych podujatí, spoločne s rodičmi zabezpečuje dni otvorených dverí, tvorivé dielne, posedenia pod stromčekom, karneval, výlety detí a rodičov, posedenie pri ohníku, návštevy hvezdárne v Hlohovci, dopravného ihriska a aktívne sa podieľa na verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote v obci. Materská škola tiež zabezpečuje pre deti výučbu anglického jazyka, plavecký výcvik a podľa záujmu rodičov logopedickú starostlivosť priamo v škôlke.

Od roku 2012 počet detí v materskej škole stúpa, v roku 2014 dosiahol dekádové maximum,  a to 89 žiakov. S narastajúcim počtom detí navštevujúcich Materskú školu a s narastajúcim počtom obyvateľov a mladých rodín bývajúcich na území obce Špačince, bolo potrebné zvýšiť kapacitu a počet tried v materskej škole. Z dôvodu nedostatočných priestorov v objekte Materskej školy bola jedna trieda so žiakmi predškolského veku elokovaná priamo do areálu Základnej školy.

Základné informácie:
Sídlo školy:   Ulička 292/1, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 56
Odkaz na webstránku:   http://msspacince.edupage.org/


 

Združenie rodičov pri MŠ Špačince

Združenie rodičov pri MŠ Špačince  je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2014 ako výsledok aktívnej spolupráce medzi MŠ Špačince  a rodičmi detí navštevujúcich materskú školu v Špačinciach.

Združenie rodičov pri MŠ Špačince je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole v Špačinciach.

Cieľom občianskeho združenia je aktívne podporovať výchovu, vzdelávanie detí v MŠ Špačince, zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov, podporovať modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia MŠ, finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, nových hračiek, finančne ale i fyzickou  prácou pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti,  podporiť kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pre deti, ....

Členom nášho združenia sú prevažne rodičia detí navštevujúcich materskú školu v Špačinciach. Môže sa ním ale stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia. Ďakujeme zároveň všetkým za materiálnu, finančnú i fyzickú výpomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Základné informácie:
IČO:   42400821
Sídlo:   Ulička 292, 919 51 Špačince


 

Základná škola

V obci sa nachádza jedna plnoorganizovaná Základná škola s ročníkmi 1. až 9. Základná škola v Špačinciach bola slávnostne odovzdaná do užívania 3. septembra 1967. Škola sa nachádza v areáli, kde na vyučovanie slúžia dva jednoposchodové pavilóny: pavilón A (II. stupeň), pavilón B (I. stupeň), v ktorom sa nachádza aj školský klub detí, v pavilóne C je umiestnená školská jedáleň, učebňa informatiky a od 1. septembra 2014 sú v ňom zriadené nové miestnosti pre deti Materskej školy. Súčasťou školy je aj priestranná telocvičňa a trávnaté futbalové ihrisko, pri ktorom bolo vybudované multifunkčné ihrisko slúžiace aj pre verejnosť.

Od roku 2004 počet žiakov navštevujúcich Základnú školu klesá, najmenej ich bolo v poslednom sledovanom roku 2014 (202 žiakov). Priemerný počet žiakov v triede je 19 žiakov. Keďže v obci počet obyvateľov v predproduktívnom veku stúpa, je tento pokles žiakov Základnej školy spôsobený pravdepodobne umiestňovaním miestnych detí v školopovinnom veku do Základných škôl v okresnom meste Trnava a v okolitých obciach.

Základné informácie:
Sídlo školy:   Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 31 36
Odkaz na webstránku:   http://zsspacince.edupage.org/


 

Laboratóriá FPV UCM v Trnave

Na území obce Špačince sa nachádzajú laboratóriá Prírodovedeckej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Laboratóriá sú zariadením, ktoré v plnej miere patria k zariadeniam nadobecného charakteru a zabezpečujú na území obce Špačince iba doplnkovú funkciu pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V budúcnosti sa predpokladá premiestnenie zariadenia do nových priestorov v rámci univerzity v Trnave.

Základné informácie:
Sídlo:   Hlavná 418/6, 919 51 Špačince
Telefónny kontakt:   033 / 557 32 96
Odkaz na webstránku:   http://www.ucm.sk/


 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Vývoz komunálneho odpadu

31. mája 2017

Zber separovaného odpadu

1. júna 2017

Skúška sirén

9. júna 2017

Špačinský kotlík

10. júna 2017

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka