Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Na úradnej tabuli obce bolo dňa 21.07-2014 vyvesené Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena 2/2014 územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien - Lokalita C - Rozšírenie prevádzky LYCOS - Trnavské sladovne na Ulici Sladovníckej. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, t.j. do 5.8.2014. Celé znenie si môžete prečítať vo formáte PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

  lycos.pdf (714 kB)


Pridal Ing. Martin Ryška 21.07.2014 o 22:20 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania


Na úradnej tabuli obce boli dňa 21.07.2014 vyvesené dve verejné vyhlášky - Oznámenia o začatí územného konania:


Prevádzkovo-skladovací objekt na pozemkoch parc. č. 1604/7 a 1604/9,

navrhovateľ Martin Lovecký, Čerešňová 614/147, 919 51 Špačince

 

Vyhlášku vo formáte PDF si otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:

  pso_lovecky.pdf (718 kB)


Prevádzkovo-skladovací objekt na pozemku parc. č. 1604/8,

navrhovateľ Róbert Dóka, Čerešňová 498, 919 51 Špačince


Vyhlášku vo formáte PDF si otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:

  pso_doka.pdf (765 kB)

 

Vyhlášky sú vyvesené po dobu 15 dní, t.j. do 5.8.2014.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 21.07.2014 o 22:10 hod.

 


 

 

Špačinský jarmok - ponuka na stánkový predaj

 

Vážení občania, podnikatelia. Blíži sa 23. august, kedy sa v našej obci bude konať tradičný špačinský jarmok. Záujemcovia o stánkový predaj môžu kontaktovať podateľnu obecného úradu osobne, telefonicky na čísle 033 / 55 73 005 alebo mailom: podatelna@spacince.sk, kde im poskytneme bližšie informácie.

Pridal Ing. Martin Ryška 19.07.2014 o 20:35 hod.

 


 

 

Vyberanie daní v období   21. 07. 2014 - 1. 8. 2014


Obecný úrad oznamuje, že v dňoch od 21. júla (t.j. pondelok) do 1. augusta (t.j. piatok) vrátane sa pre čerpanie dovolenky na obecnom úrade nebudú vyberať miestne dane a poplatky. Ostatné kancelárie a služby budú fungovať bez obmedzení.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 19.07.2014 o 20:25 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Dňa 14.07.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta: Peter Ilavský (1976), Obec Špačince, PSČ 919 51. Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 29.07.2014. Znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore PDF:

  list_ilavsky.pdf (279 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 14.07.2014 o 22:10 hod.

 


 

 

Špačinský trojuholník 2014

 

O tohtoročnom ročníku Špačinského trojuholníka si môžete prečítať na portáli Trnavský hlas. 
Článok otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:

http://www.trnavskyhlas.sk/c/13665-na-spacinskom-trojuholniku-triumfovali-michal-puskar-a-lubomira-manikova.htm


Fotografie si môžete stiahnuť v súbore RAR po kliknutí na nasledovný odkaz:

www.download.spacince.sk/index/trojuholnik_web_komplet.rar (420 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 06.07.2014 o 21:20 hod.

 


 

 

Zmena otváracích hodín zberného dvora počas prázdnin

 

Oznamujeme občanom, že v období prázdnin t.j. počas mesiacov júl a august bude zberný dvor každý piatok otvorený v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.


Pridal Ing. Martin Ryška 02.07.2014 o 0:20 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania


Na úradnej tabuli obce bola dňa 01. júla 2014 vyvesená verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu "Sušička na obilie - plynovod" pre stavebníka JUDr. Peter Juhás, Matuškova 3332/1, 917 01 Trnava, v zastúpení Jozefom Kavickým, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136.

Oznámenie je vyvesené pod dobu 15 dní, teda do 16.07.2014 a jeho celé znenie si môžete prečítať v súbore PDF:

vv_susicka_plynovod.pdf (1.18 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.07.2014 o 23:55 hod.

  

Nálepky na smetné nádoby

 

Upozorňujeme občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že sú povinní mať smetnú nádobu označenú žltou nálepkou "KO ŠPAČINCE 2013". Ak túto nálepku nedostali, alebo im bola odcudzená, môžu si ju vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu. Odpad z neoznačených nádob nebude pracovníkmi firmy .A.S.A. odobratý. Pracovník má tiež právo odpad neodobrať, ak sa v smetnej nádobe na komunálny odpad nachádza nevhodný materiál (stavebná suť, odpad zo záhrad, haluze, konáre, elektroodpad, prípadne nebezpečné odpady - batérie a pod.). Tieto druhy odpadu máte možnosť uložiť v zbernom dvore.

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.06.2014 o 21.05 hod.

 


 

 

Zmena ÚPN  Trnava - Modranka


Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v stredu 11. júna o 15.00 h sa v zasadačke mestského zastupiteľstva vo dvore radnice na Hlavnej ulici 1 v Trnave uskutoční verejnoprávne prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnavy (Aktualizované znenie 2009 – Zmena ÚPN 01/2014). Návrh zmeny sa týka lokality A – občianskej vybavenosti na Tamaškovičovej ulici a lokality B – nízkopodlažnej zástavby na Topoľovej ulici v Modranke.

S návrhom zmeny územného plánu sa môžu záujemcovia oboznámiť do 24. júna 2014 (v zmysle § 22a §23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel). Komplexný výkres a výkres regulatívov návrhu zmeny ÚPN mesta Trnavy sú vystavené od 26. mája 2014 vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave na Trhovej 3 a celý návrh zmeny je zverejnený aj na úradnej tabuli internetovej stránky mesta Trnava:

http://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu-2014#UPN-Z_01/2014

S kompletnou dokumentáciou sa môžete tiež oboznámiť do 24. júna 2014 počas úradných hodín na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 249 u Ing. arch. Evy Hulmanovej, tel. č. 033/3236 249, e-mail: eva.hulmanova@trnava.sk.

Spomínaná dokumentácia je tiež prístupná občanom na Obecnom úrade v Špačinciach.

Stanoviská k zmene územného plánu treba oznámiť v zmysle § 22 a §23, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu, alebo ich uplatniť 11. júna na verejnom prerokovaní v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici.


Oznámenie o strategickom dokumente: 

  zmenaUPN2014modranka.pdf  (226 kB)

  prilohaUPN2014modranka.pdf (3.93 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 10.06.2014 o 20:10 hod.

 

Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice

 

Dávame do pozornosti informáciu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom navrhovanej činnosti je Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice, zahrňujúci výstavbu novej jadrovej elektrárne a všetky súvisiace stavebné objekty a technologické zariadenia.


Oznámenie o zámere:

Oznamenie_predlozenie_zameru.pdf (131 kB)


Text zámeru v slovenskom jazyku a prílohy:

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO.pdf (9.68 MB)

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR01.pdf (49.2 MB)

  JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR02.pdf (389 kB)

 

Zámer v papierovej forme je po dohode k nahliadnutiu na OcÚ.


Všetky aktuálne dokumenty nájdete na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice


Pridal Ing. Martin Ryška 18.03.2014 o 20:05 hod.

 


 

 

Špačinský kroj v Textilnom múzeu v Toronte

 

Z textilného múzea Kanady v Toronte sme obdržali e-mail, že v rámci pripravovaného projektu "Narrative Threads: Crafting the Great Canadian Quilt" bude vystavený exponát - špačinský kroj, ktorý bol doručený v roku 1938 (nám neznámej) dievčine do Kanady, ktorá tam imigrovala s rodinou v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Tento kroj jej poslala rodina zo Špačiniec, aby jej pripomínal rodnú vlasť a rodinu.

 

Poznámka: Fotografiu si zväčšíte kliknutím na ňu (otvorí sa nové okno).


Pridal Ing. Martin Ryška 28.01.2014 o 22:40 hod.

 

Aktualizácia:

Spomínaná dievčina sa volá Anne Fundarek. Za slobodna, pokiaľ žila v Špačinciach, jej meno bolo Anna Jasenecká. Doteraz je v kontakte s bratrancami a sesternicami žijúcimi v Špačinciach.

 

Aktualizoval Ing. Martin Ryška 03.02.2014 o 22:20 hod.

 


 

 

Výzva Západoslovenskej energetiky

 

Západoslovenska distribucná, a.s. , ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Celé znenie si môžete otvoriť vo formáte pdf: 

ZSE_vyzva.pdf (288kB)
 

Pridal Ing. Martin Púchly 29.11.2013 o 12:15 hod.  

 


 

webygroup

dnes je: 25.7.2014

meniny má: Jakub

Vývoz KO

30. júla 2014

Zber separ. odpadu

31. júla 2014

Riadne zasadnutie OZ

17. septembra 2014

Skúška sirén

12. decembra 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný

Za obsah zodpovedá
webmaster


574082

Úvodná stránka