Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - IBV Pažiť IIVytlačiť
 

Dňa 24.06.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Územné rozhodnutie v súvislosti so stavbou "IBV Pažiť - II, Špačince - Pozemné komunikácie a inžinierske siete". Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 09.07.2016. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Vladimír OrgoňVytlačiť
 

Dňa 24.06.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Vladimír Orgoň, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 09.07.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter IlavskýVytlačiť
 

Dňa 20.06.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Ilavský, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 05.07.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zverejnený dokument - Zmena ÚPN obce MalženiceVytlačiť
 

Dňa 17.06.2016 bol na úradnej tabuli obce zverejnený strategický dokument - Rozhodnutie k dokumentu "Územný plán obce Malženice – Zmeny a doplnky 1/2016". Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírodyVytlačiť
 

Každoročne sa jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody stáva významnou spoločenskou a výchovnou udalosťou. Jún, šiesty mesiac v roku, či už chladnejší, daždivý, či horúci a suchý, je mesiacom vrcholiacej jari a nastupujúceho leta. Tento krásny mesiac patrí už podľa mnohoročnej tradície poľovníctvu, činnosti človeka, ktorý prírodu starostlivo opatruje a zveľaďuje. Členovia SPZ využívajú túto tradíciu na zintenzívnenie propagácie významu nášho poľovníctva medzi širokou verejnosťou.
Mesiac jún je možno povedať osudovým mesiacom pre vznik a vývoj nového života v prírode. Sú to dni vyvádzania mláďat pernatej a srstnatej zveri, ktorá potrebuje pokoj a ochranu. A tu aj vrcholí pomoc a ochrana poľovníkov o zver, ktorá sa začala ešte na jeseň a v zimnom období, keď sa poľovníci starali o krmivo, budovali prikrmovacie zariadenia na jej úspešné prežitie.
Chceli by sa, aby tohtoročný jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody i životného prostredia vyznel dôstojne a bol naplnený aktivitou všetkých členov SPZ, ale aj angažovanosťou občanov a najmä mladých ľudí v našej obci.


 
 

Pozor na zvýšenú ostražitosť pri návšteve poľovného revíraVytlačiť
 

Poľovnícke združenie Svornosť Špačince si Vás dovoľuje požiadať o zvýšenú ostražitosť pri návšteve nášho poľovného revíra so psami. Nakoľko je obdobie kladenia mláďat srnčej zveri a zajacov, ako aj liahnutie bažantov a jarabíc. Preto je potrebné pri vychádzkach nespoliehať sa na poslušnosť Vašich psov, ale je potrebné ich mať na vôdzke a tak zabrániť prípadnému chyteniu mladej poľnej zveri.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján PlavecVytlačiť
 

Dňa 15.06.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 30.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Upozornenie - Zužovanie priečneho profilu potokaVytlačiť
 

Úseková kancelária Dolného povodia Váhu ako správca vodného toku Krupského potoka vyzýva občanov na prísny zákaz zužovania prietočného profilu toku a to rôznym odpadom zo záhrad, prísypom brehov a vytváraním skládok vedľa toku. Vzhľadom k ochrane pred povodňami je potrebné, aby občania pochopili, že takouto činnosťou zhoršujú odtokové pomery a v prípade zvýšených prietokov hrozí vybreženie toku z koryta.

Súbor na stiahnutie oznam_potok.pdf oznam_potok.pdf (118.7 kB)

 
 

Oznam Slovenskej poštyVytlačiť
 

Vedúca pobočky Slovenskej pošty v Špačinciach, žiada občanov, aby si domy riadne označili súpisným aj orientačným číslom a takisto listovú schránku menovkou, nakoľko v našej obci pracujú doručovateľky z inej obce. Pre doručovanie dôchodkov, doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk odporúčame mať funkčný zvonček umiestnený na viditeľnom mieste. V prípade chýbajúceho, prípadne nesprávneho označenia Vám zásielky Slovenskej pošty nemusia byť doručené. Vyplýva to z technologického postupu, ktorým sa riadia zamestnanci Slovenskej pošty.


 
 

Platba dane z nehnuteľnosti - oznam Vytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje, že platba dane z nehnuteľnosti v hotovosti zatiaľ nie je možná, nakoľko stále prebieha distribúcia platobných výmerov. Momentálne majú občania možnosť platiť bezhotovostne – bankovým prevodom. O možnosti platby v hotovosti ich budeme informovať správou v miestnom rozhlase, na webovej stránke, službou SMS info a takisto v káblovej televízii. Za porozumenie ďakujeme.


 
 

Zmena ÚPN 03/2015 obce J. Bohunice - Prerokovanie návrhuVytlačiť
 

Na Obecný úrad Špačince bolo dňa 08.06.2016 doručené Oznámenie - "Prerokovanie návrhu - Zmeny a doplnky 03/2015 Územného plánu obce Jaslovské Bohunice". Pripomienkovať možno do 06.07.2016. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznam pre užívateľov zberného dvora - Odber opotrebovaných pneumatíkVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňom 27.05.2016 sa na zbernom dvore neodoberajú opotrebované pneumatiky. Následne je treba postupovať v súlade s § 72 zákona o odpadoch, podľa ktorého konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 


 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich  voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.

Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia.

Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.       


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 26.6.2016

meniny má: Adriána

Vývoz komunálneho odpadu

29. júna 2016

Zber separovaného odpadu

30. júna 2016

Špačinský trojuholník

2. júla 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka