Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Špačince

Oficiálna webová stránka obce Špačince

 

 

Oznamy - úradná tabuľa obce

 

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Dolná Krupá v zastúpení starostom obce Ing. Teofilom Mihalovicom, dňa 03.09.2014 predložil Okresnému úradu Trnava (...) Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena 02/2014 Územneho plánu obce Dolná Krupá". Územný plán - širšie vzťahy a komplexný výkres je možné nájsť na stránke Ministerstva životného prostredia SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php. Oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli obce Špačince a môžete si ho stiahnuť aj v súbore PDF:

oznamenie_zmena_UPN_2-2014_DK.pdf (1.92 MB)

zmena_UPN_2-2014_DK.pdf (9.77 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 17.09.2014 o 22:27 hod.

 


 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Špačince, ktoré sa bude konať v stredu, 24. septembra 2014, so začiatkom o 17. hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach s týmto programom:

 • 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice,
 • 2. Voľba návrhovej komisie,
 • 3. Kontrola uznesenia,
 • 4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2014,
 • 5. Príprava rozpočtu na rok 2015,
 • 6. Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014,
 • 7  Rôzne,
 • 8. Uznesenie.

Zasadnutie zvoláva starosta obce v zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pridal Ing. Martin Ryška 24.09.2014 o 22:06 hod.

 


 

 

Zverejnenie počtu poslancov a obyvateľov

 

Obecný úrad v Špačinciach oznamuje, že v obci Špačince je vytvorený 1 volebný obvod a počet poslancov je 9. Počet obyvateľov obce Špačince ku dňu 20.08.2014 je 2 571.

Mgr. Július Zemko,
starosta obce

 

Upravil Ing. Martin Ryška 17.09.2014 o 21:53 hod.

 


 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania


Dňa 11.09.2014 bola na úradnej tabuli obce vyvesená Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, zmena stavby "SO 110 - Areálová dažďová kanalizácia" realizovaná v rámci stavby "IBV Kaštieľska ulica Špačince" pre stavebníka DELTA Consult, a.s., Paulínska 24, 917 01 Trnava. Vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní, t.j. do 26.09.2014. Celé znenie si môžete prečítať v súbore na stiahnutie vo formáte PDF:

 

vv_dazd_kastielska.pdf (3.76 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 11.09.2014 o 23:40 hod.

 


 

 

Oznam ÚPSVaR Trnava poberateľom prídavkov na deti

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa, aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2014/2015 predložili osobne alebo zaslali poštou na  ÚPSVaR  Trnava  – oddelenie štátnych sociálnych dávok, Jána Bottu č. 4, poschodie č. III. do 30.9.2014. V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 30.9.2014, ÚPSVaR týmto občanom  prídavok na dieťa (príplatok k prídavku na dieťa) od 1.9.2014 zastaví.

Bližšie informácie na tel. č.: 033 / 2440 999 (ústredňa).

 

Tlačivo si môžete stiahnuť v súbore PDF:

2014_potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf (303 kB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 11.09.2014 o 23:25 hod.

 


 

 

Výkup papiera

 

V dňoch 16. až 18. septembra 2014 bude súkromná firma vykupovať starý papier priamo pred Vašim domom. Vykupujú noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy bez obalov. Kartóny sa nevykupujú. Za 1kg papiera dostanete 0,03€ alebo za 2kg: 1ks hygienických vreckoviek, prípadne za 5kg: 1ks kvalitného toaletného papiera.

Vykupovať sa bude vždy po 16. hodine podľa nasledovného harmonogramu:

 • 16.9.2014 - Horná, Družstevná, Poľovnícka, Hlavná, Poštová, Mierová
 • 17.9.2014 - Ulička, Na vŕšku, Mlynská, Nad mlynom, Čerešňová
 • 18.9.2014 - Kaštieľska, Pod kaštieľom, Športová, Trnavská, Hospodárska, Na pažiti

Kontakt: 0917 980 989.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 10.09.2014 o 20:15 hod.

 


 

 

FÍHA TRALALA - koncert pre najmenších

 

Nezisková organizácia Malý Princ pripravila koncert pre najmenších FÍHA TRALALA, ktorý sa uskutoční v piatok 3. októbra 2014 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Špačince. Lístky si môžete zakúpiť každý pondelok, stredu a piatok v čase od 15.00 do 18.00 hod. v obecnej knižnici.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 10.09.2014 o 19:45 hod.

 


 

 

Návrh VZN č. 85/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi

 

Na úradnej tabuli obce bol dňa 27. augusta 2014 vyvesený návrh VZN č. 85/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Špačince.

vzn_85_2014_navrh.pdf (385 kB)

 

Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť ich 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k daným návrhom VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do 11.9.2014.

 

Pridal Ing. Martin Ryška 01.09.2014 o 10:08 hod.

 


 

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

 

Dňa 26.08.2014 bolo na úradnej tabuli obce vyvesené Oznámenie verejnou vyhláškou pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpená spoločnosťou Ekorem s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, ktorá pripravuje reailzáciu prác na údržbe ochranného pásma vysokonapäťového vedenia č. 8761 RZ Trnava 1 Centrum - RZ Trnava 2 Zavar. Predpokladaný termín realizácie prác je september 2014 - marec 2015.

Oznámenie je vyvesené po dobu 30 dní, t.j. do 26.09.2014. Celé znenie si môžete prečítať v súbore PDF po kliknutí na nasledovný odkaz:

vv_zse_ekorem.pdf (1.25 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 26.08.2014 o 21:00 hod.

 


 

 

Oznam pre členov ZO JDS Špačince

 

Výbor ZO JDS Špačince v spolupráci s Obecným úradom Špačince a finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja organizujú pre Vás trojdňový rekondičný pobyt v Nízkych Tatrách v dňoch od 30.9. do 2.10.2014. Ubytovanie s polpenziou je zabezpečené v hoteli Junior Jasná s možnosťou neobmedzeného vstupu do hotelového bazéna a fitnes, ako aj využitia ponúkaných služieb wellness centra a procedúr s výraznými zľavami až 40 %. Cena trojdňového pobytu na člena je 40.- €.

 

Plánujeme navštíviť:

 • Niektoré z expozícií  Slovenského národného múzea v Martine
 • Liptovský Mikuláš a vodné dielo Liptovská Mara
 • Demänovskú ľadovú jaskyňu alebo Jaskyňu slobody v Demänovskej doline
 • Turistické vychádzky v okolí a v prípade záujmu možnosť sa vyviezť lanovkou na Chopok

 

Do batožiny si nezabudnite pribaliť aj vetrovku, dáždnik alebo plášť do dažďa, teplé  oblečenie a pohodlnú športovú obuv, plavky, preukaz poistenca a dobrú náladu.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť u p. M. Loveckej telefonicky alebo osobne, alebo v Obecnej knižnici u predsedníčky A. Paučekovej v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 15.00 do 18.00 hod. najneskôr do 20.9.2014.

V zdravom tele – zdravý duch! Tešíme sa na stretnutie s Vami a poznávanie krás Nízkych Tatier.

Výbor ZO JDS Špačince

 

Pridal Ing. Martin Ryška 21.08.2014 o 20:45 hod.

 


 

 

Rozhodnutie OkÚ Trnava k Zmene ÚPN mesta Trnava

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal Rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu Zmena 2/2014 územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien - Lokalita C - Rozšírenie prevádzky LYCOS - Trnavské sladovne na Ulici Sladovníckej. Celý dokument si môžete stiahnuť a prezrieť v súbore PDF na stiahnutie po kliknutí na nasledovný odkaz:

lycos_rozhodnutie.pdf (1.84 MB)

 

Pridal Ing. Martin Ryška 19.08.2014 o 22:35 hod.

 


 

 

Nálepky na smetné nádoby

 

Upozorňujeme občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že sú povinní mať smetnú nádobu označenú žltou nálepkou "KO ŠPAČINCE 2013 . Ak túto nálepku nedostali, alebo im bola odcudzená, môžu si ju vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu. Odpad z neoznačených nádob nebude pracovníkmi firmy .A.S.A. odobratý. Pracovník má tiež právo odpad neodobrať, ak sa v smetnej nádobe na komunálny odpad nachádza nevhodný materiál (stavebná suť, odpad zo záhrad, haluze, konáre, elektroodpad, prípadne nebezpečné odpady - batérie a pod.). Tieto druhy odpadu máte možnosť uložiť v zbernom dvore.

 

 

 

Pridal Ing. Martin Ryška 30.06.2014 o 21.05 hod.

 


 

 

Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice

 

Dávame do pozornosti informáciu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom navrhovanej činnosti je Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice, zahrňujúci výstavbu novej jadrovej elektrárne a všetky súvisiace stavebné objekty a technologické zariadenia.

 

Oznámenie o zámere:

Oznamenie_predlozenie_zameru.pdf (131 kB)

 

Text zámeru v slovenskom jazyku a prílohy:

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO.pdf (9.68 MB)

JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR01.pdf (49.2 MB)

  JESS_Zamer_cinnosti_pre_NJZ_EBO_PR02.pdf (389 kB)

 

Zámer v papierovej forme je po dohode k nahliadnutiu na OcÚ.

 

Všetky aktuálne dokumenty nájdete na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice

 

Pridal Ing. Martin Ryška 18.03.2014 o 20:05 hod.

 


 

 

Špačinský kroj v Textilnom múzeu v Toronte

 

Z textilného múzea Kanady v Toronte sme obdržali e-mail, že v rámci pripravovaného projektu "Narrative Threads: Crafting the Great Canadian Quilt  bude vystavený exponát - špačinský kroj, ktorý bol doručený v roku 1938 (nám neznámej) dievčine do Kanady, ktorá tam imigrovala s rodinou v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Tento kroj jej poslala rodina zo Špačiniec, aby jej pripomínal rodnú vlasť a rodinu.

 

Poznámka: Fotografiu si zväčšíte kliknutím na ňu (otvorí sa nové okno).

 

Pridal Ing. Martin Ryška 28.01.2014 o 22:40 hod.

 

Aktualizácia:

Spomínaná dievčina sa volá Anne Fundarek. Za slobodna, pokiaľ žila v Špačinciach, jej meno bolo Anna Jasenecká. Doteraz je v kontakte s bratrancami a sesternicami žijúcimi v Špačinciach.

 

Aktualizoval Ing. Martin Ryška 03.02.2014 o 22:20 hod.

 


 

 

Výzva Západoslovenskej energetiky

 

Západoslovenska distribucná, a.s. , ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Celé znenie si môžete otvoriť vo formáte pdf: 

ZSE_vyzva.pdf (288kB)
 

Pridal Ing. Martin Púchly 29.11.2013 o 12:15 hod.  

 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2014

meniny má: Eugénia

Vývoz KO

24. septembra 2014

Zber separ. odpadu

25. septembra 2014

Skúška sirén

12. decembra 2014

Rýchle odkazy

Zodpovedný

Za obsah zodpovedá
webmaster


614788

Úvodná stránka