Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Návrh VZN č. 95/2016 o nakladaní s odpadmiVytlačiť
 

Dňa 31.05.2016 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 95/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť jeho 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do 15.06.2016 (vrátane). Na najbližšom zasadnutí OcZ bude tento návrh schvaľovaný poslancami OcZ. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Popoludnie pre všetkých - zmena termínuVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince oznamuje, že plánovaná akcia "Popoludnie pre všetkých", ktorá sa mala pôvodne konať 4. júna 2016 na ihrisku TJ Špačince, sa prekladá na 18. júna 2016 z dôvodu inej veľkolepej akcie, ktorú 4. júna 2016 poriada Poľnohospodárske družstvo Špačince.


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV 45 RD ŠpačinceVytlačiť
 

Dňa 30.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania v súvislosti so stavbou "IBV 45 RD Špačince". Vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní, teda do 14.06.2016. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslav HrebenárVytlačiť
 

Dňa 30.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miroslav Hrebenár, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 14.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Odpis stavu vodomerovVytlačiť
 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 31.05.2016 po dobu dvoch týždňov budú poverení pracovníci odpisovať stav vodomerov. Prosíme občanov, ktorí sa nebudú v najbližších dňoch zdržiavať doma, aby stav svojho vodomeru zverejnili na dostupné a viditeľné miesto.


 
 

Oznam pre užívateľov zberného dvora - Odber opotrebovaných pneumatíkVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňom 27.05.2016 sa na zbernom dvore neodoberajú opotrebované pneumatiky. Následne je treba postupovať v súlade s § 72 zákona o odpadoch, podľa ktorého konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Jana ŠamajováVytlačiť
 

Dňa 27.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Jana Šamajová, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 12.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Záverečný účet obce 2015Vytlačiť
 

Dňa 05.05.2016 bol na úradnej tabuli obce zverejnený záverečný účet obce Špačince a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie zav_ucet_2015.pdf zav_ucet_2015.pdf (373.3 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ivana MetwallyVytlačiť
 

Dňa 23.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ivana Metwally, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 07.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf HanzelVytlačiť
 

Dňa 19.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Rudolf Hanzel, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 03.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ondrej TisoňVytlačiť
 

Dňa 18.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ondrej Tisoň, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 02.06.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Miriam HrčkulákováVytlačiť
 

Dňa 16.05.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Miriam Hrčkuláková, 919 51 Špačince.  Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 31.05.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Špačinský kotlíkVytlačiť
 


 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Oznam pre užívateľov verejnej kanalizácieVytlačiť
 

Firma TAVOS, a.s., prevádzkovateľ kanalizačnej siete v obci Špačince, dôrazne upozorňuje na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. Informáciu si môžete prečítať v priloženom plagáte v súbore PDF:


 
 

Zmena úradných hodínVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince upozorňuje na zmenu úradných hodín:

  Obecný úrad Podateľňa
Pondelok: 8:00 - 12:00     13:00 - 16:00 7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Neúradný deň                          7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 7:30 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00     13:00 - 16:00 7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00                              7:30 - 12:00                             

 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich  voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.

Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia.

Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.       


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 31.5.2016

meniny má: Petrana, Petronela

Vývoz komunálneho odpadu

1. júna 2016

Zber separovaného odpadu

2. júna 2016

Popoludnie pre všetkých

4. júna 2016

Skúška sirén

10. júna 2016

Špačinský kotlík

11. júna 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka