Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Špačince

Elektronická úradná tabuľa obce

Výberové konanie - Riaditeľ kancelárie ZOMOTVytlačiť
 

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Riaditeľ kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Oznámenie o vyhlásení výberového konania je dostupné na webovom sídle www.trnava.sk alebo v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter IlavskýVytlačiť
 

Dňa 19.10.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Ilavský, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 03.11.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter IlavskýVytlačiť
 

Dňa 18.10.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Ilavský, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 02.11.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Posedenie dôchodcovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince pozýva všetkých dôchodcov, z príležitosti mesiaca úcty k starším, na slávnostné posedenie pri občerstvení do kultúrneho domu, ktoré sa bude konať v nedeľu 23.10.2016 so začiatkom o 17.00 hod. Tešíme sa na spoločné stretnutie...


 
 

Upozornenie - Zelina na uliciachVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, ktorí majú odloženú zelinu, burinu na uliciach, aby ju odviezli na zberný dvor. Poznamenávame, že obec bude odoberať len zeleninový odpad zo záhrad, nie burinu. Ak bude medzi zeleninovým odpadom aj iný, tak tento nebude odobratý !!!!


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter UváčikVytlačiť
 

Dňa 17.10.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Peter Uváčik, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 01.11.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Zákaz voľného pohybu psov po obciVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia psov, aby vo svojom vlastnom záujme vykonali a zabezpečili patričné opatrenia proti ich voľnému pobehovaniu po obci a tým zabránili možnému napadnutiu občanov, detí a doručovateliek poštových zásielok.
Zároveň upozorňuje občanov, že v prípade zistenia voľného pobehovania psov po obci, budeme voči majiteľom týchto psov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnkov, ako i Všeobecne záväzného nariadenia č. 89/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania chovu psov na území obce Špačince, uplatňovať patričné sankčné opatrenia. Občania, ktorí s takýmto psom prídu do styku, alebo sú takýmto psom priamo ohrozovaní, môžu túto skutočnosť oznámiť priamo na OO PZ Jaslovské Bohunice t.č. 0961103815.


 
 

Návrh VZN č. 96/2016 o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 

Dňa 13.10.2016 bol na úradnej tabuli obce vyvesený návrh VZN č. 96/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj v obci Špačince. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť jeho 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k danému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky prostredníctvom emailu alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Špačinciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do 28.10.2016 (vrátane). Na najbližšom zasadnutí OcZ bude tento návrh schvaľovaný poslancami OcZ. Celé znenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján PlavecVytlačiť
 

Dňa 13.10.2016 bola na úradnej tabuli obce zverejnená verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pre adresáta Ján Plavec, 919 51 Špačince. Oznámenie je vyvesené po dobu 15 dní, teda do 28.10.2016. Po tejto dobe bude písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Oznámenie si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Pozvánka na Katarínsky plesVytlačiť
 


 
 

Odporúčanie na vykonanie jesennej deratizácieVytlačiť
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča vykonať v termíne od 1.10.2016 do 15.11.2016 celoplošnú deratizáciu za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Deratizáciu sa občanom odporúča vykonať v pivničných priestoroch a priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch aj bytových domoch. Celé znenie odborného usmernenia si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Obecný úrad Špačince dôrazne upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie VZN č. 89/2015 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Špačince a tiež zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a na povinnosti z toho vyplývajúce. Celé upozornenie si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:


 
 

Upozornenie - Zužovanie priečneho profilu potokaVytlačiť
 

Úseková kancelária Dolného povodia Váhu ako správca vodného toku Krupského potoka vyzýva občanov na prísny zákaz zužovania prietočného profilu toku a to rôznym odpadom zo záhrad, prísypom brehov a vytváraním skládok vedľa toku. Vzhľadom k ochrane pred povodňami je potrebné, aby občania pochopili, že takouto činnosťou zhoršujú odtokové pomery a v prípade zvýšených prietokov hrozí vybreženie toku z koryta.

Súbor na stiahnutie oznam_potok.pdf oznam_potok.pdf (118.7 kB)

 
 

Oznam pre užívateľov káblovej televízieVytlačiť
 

Firma Stellar, s.r.o., oznamuje užívateľom obecnej káblovej televízie, že z dôvodu prechodu  vysielania televíznych staníc na HD, tieto ďalej nebudú dostupné v ponuke analógového vysielania. Ku dňu 7. 1. 2017 bude analógové vysielanie ukončené v celom rozsahu.


 
 

Obec Špačince získala Pečať Rozvoja miest a obcíVytlačiť
 

Obec Špačince bola v rámci ratingu slovenských obcí a miest za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak Pečať Rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince Vytlačiť
 

Na obecnom úrade k nahliadnutiu viacstránkový dokument "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Špačince na programové obdobie 2015-2020". Dokument PHSR predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Môžete si ho stiahnuť v súbore PDF:


 
 

Výzva ZSD - výrub a okliesnenie stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, aby do 30.11.2016 odstránili a okliesnili také stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Využitie dreva po oreze je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia je možné požiadať min. 35 dní pred výrubom, alebo orezom Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel.č.: 033/55 63 251. Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť v súbore PDF:

Súbor na stiahnutie vyzva_ZSD_2015.PDF vyzva_ZSD_2015.PDF (216.7 kB)

 
 

Odkúpenie špačinského kroju do pamätnej izbyVytlačiť
 

Obec Špačince odkúpi od občanov jeden ženský a jeden mužský kroj do pamätnej izby obce Špačince. Cena dohodou. Ponuky prosíme adresovať na Obecný úrad Špačince, prípadne emailom priamo na starosta@spacince.sk. Ďakujeme.


 
 

SMS info, E-mail infoVytlačiť
 

Obecný úrad dáva do pozornosti beplatnú službu pre občanov - získavanie informácií o dianí v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz: http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/spacince, zvoliť si kategórie oznamov, o ktoré sa zaujímam (kutúra, šport,...), zadať svoje telefónne číslo alebo email a  odkliknúť "Prihlásť sa k odberu".


 
 

dnes je: 22.10.2016

meniny má: Sergej

Uvítanie do života, jubileá

23. októbra 2016

Posedenie s dôchodcami

23. októbra 2016

Vývoz komunálneho odpadu

2. novembra 2016

Zber separovaného odpadu

17. novembra 2016

Rýchle odkazy

Zodpovední

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Úvodná stránka